Všeobecné podmínky pronájmu lodí

podle ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah a poměr mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, které jsou specifikované těmito "Všeobecnými podmínkami". Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem podpisu nájemce na smlouvě o pronájmu. Konkretizace smlouvy je dále upřesněna pokladními doklady, stvrzujícími jednotlivé platby za konkrétní pronájem.
2. Pronajímatel se při poskytování svých služeb dle své nabídky řídí platným právním řádem ČR.

II. Nájemci 1. Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům.
2. Nájemce si může pronajmout pouze takové plavidlo, které je oprávněn vést na základě jím získaným školením u pronajímatele.
3. Nájemce musí být stár 18 let.

III. Vznik smluvních vztahů 1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu nájemce na objednávce nájmu lodě a současně úhradou zálohy pronajímateli poštovní poukázkou nebo na jeho účet.
2. Předáním řádně vyplněné a podepsané smlouvy o pronájmu nájemce stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy o pronájmu a souhlasí s ní, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o pronájmu a že všechny smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.
3. Potvrzením smlouvy o pronájmu nájemcem se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

1 2 3 4

zpět na »