IV. Cena pronájmu a jeho úhrada
1. Pronajímatel má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a nájemce je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.
2. Nájemce je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit co nejdříve zálohu ve výši 50 %; splacením zálohy získává nájemce rezervaci na požadovaný počet dní nájmu hausbotu Kronborg. Doplatek do plné ceny pronájmu je třeba uhradit nejpozději před započetím nájmu, případně při předání klíčů.
3. V případě, že nájemce zruší rezervaci ve lhůtě kratší než 10 dní před termínem pronájmu, bude ze zálohy zaúčtován manipulační polatek ve výši 500,- Kč. V případě, že nájemce zruší rezervaci ve lhůtě kratší než 72 hodin před termínem pronájmu a pronajímateli se nepodaří zajistit náhradní obsazení ve stejné ceně, propadá pronajímateli záloha v plné výši či ve výši rozdílu sjednané ceny nájmu dle ceníku rezervace a ceny případného náhradní ubytování - last minute.
4. Cena pronájmu zahrnuje všechny služby, které jsou pro každý pronájem uvedeny v nabídce pronajímatele a jsou vypsány v těchto podmínkách. Pokud z naléhavých a nepředvídaných důvodů nebude moci pronajímatel dodržet stanovený program a poskytnout služby v ceně, bude pronajímatel postupovat takto:
a) zajistí shodě s nájemcem náhradní program a služby srovnatelné s původním rozpisem nebo
b) upraví cenu pronájmu ve shodě s nájemcem nebo
c) vrátí poměrnou část už zaplacené ceny pronájmu.

V. Práva a povinnosti nájemce
1. Nájemce má právo:
a) požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
b) vyžadovat od pronajímatele informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně sjednaných služeb,
c) být seznámen s případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceně pronájmu,
d) kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy dle článku VII těchto Všeobecných podmínek

1 2 3 4

zpět na »