2. Nájemce se zavazuje:
a) uhradit pronajímateli sjednanou cenu dle podmínek uvedených v článku IV těchto Všeobecných podmínek,
b) poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění služeb,
c) řídit se informačními materiály, které upřesňují konkrétní podmínky pronájmů a ústními pokyny při úvodním zaškolení pronajímatelem. V případě porušení právních předpisů ČR nebo závažného narušování programu, je pronajímatel, či její zástupce, oprávněn s nájemcem ukončit smluvní vztah, přičemž tento ztrácí jakýkoliv nárok na další služby stejně tak jako na náhradu nevyužitých služeb.
d) v případě odstoupení od smlouvy oznámit své odstoupení přímo pronajímateli buď zasláním písemného oznámení s uvedením základních údajů důležitých pro identifikaci smlouvy, od které odstupuje (osobní data zákazníka, číslo smlouvy apod.), nebo sepsáním a podepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy osobně s pronajímatelem.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele
1. Pronajímatel je povinen pravdivě a řádně informovat nájemce o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou nájemci známy. 2. Pronajímatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změna plavebních podmínek) či z dalších závažných důvodů hodných zvláštního zřetele (závažné poškození lodě), které pronajímateli brání v poskytnutí služeb dle smlouvy a stanovených podmínek:
a) zrušit pronájem
b) přesunout termín nebo změnit čas a místo nalodění
c) změnit cenu - v tomto případě má nájemce právo odstoupit od smlouvy, pokud je původní cena navýšena o více než 10% oproti ceně původní.
3. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé odcizením nebo ztrátou zavazadel a osobních věcí během pobytu.

VII. Reklamační řád
V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká nájemci právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí nájemce uplatnit včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém.

1 2 3 4

zpět na »